Het culturele subsidiestelsel

Cultuur is overal en voor iedereen. In het cultuurbeleid staan kwaliteit en een divers aanbod voorop. De Rijksoverheid vindt het daarbij belangrijk dat het aanbod voor zoveel mogelijk mensen in Nederland toegankelijk is. Daarom steunt de Rijksoverheid op verschillende manieren de cultuursector.

Dit doet de Rijksoverheid door het verstrekken van subsidies in het landelijke subsidiestelsel (ook wel ‘bis’ genoemd) en het uitvoeren van programma’s op het gebied van cultuureducatie en participatie. Daarnaast financiert het ministerie van OCW zes rijkscultuurfondsen die subsidies verstrekken aan instellingen en makers in de culturele en creatieve sector. Naast het Rijk spelen ook provincies en gemeenten een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur. 

Culturele basisinfrastructuur (bis)

Het landelijke culturele subsidiestelsel noemen we de culturele basisinfrastructuur (bis). Het is een vierjarig subsidieverlening aan culturele instellingen op het gebied van: podiumkunsten, musea, beeldende kunst, film, letteren, ontwerp, ontwikkeling & vernieuwing en ondersteunende instellingen. 

Bekijk hier de animatievideo over de culturele basisinfrastructuur:

Subsidie in de bis

Om in aanmerking te komen voor subsidie in de bis, dient uw organisatie een rechtspersoon te zijn met volledige rechtspersoonlijkheid. Uw kernactiviteiten passen binnen één van de categorieën binnen de bis

In de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025–2028 vindt u meer informatie over de nieuwe regeling. In de regeling staat onder meer de volgende informatie:

  • Per categorie de functies waarvoor kan worden aangevraagd.
  • Per categorie de voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen.
  • Per categorie de subsidieplafonds en het maximaal aantal beschikbare plekken.

Daarnaast heeft de cultuursector 3 gedragscodes opgesteld. 

Onafhankelijke beoordeling door de Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur beoordeelt de aanvragen inhoudelijk aan de hand van het beoordelingskader. In dat kader zet de Raad voor Cultuur uiteen hoe hij de subsidieadviezen zal voorbereiden en uitbrengen. Er wordt onder meer ingegaan op: de rol van de Raad en commissies in het beoordelingsproces, de beoordelingsmethode en de invulling van de beoordelingscriteria uit de subsidieregeling. Vervolgens adviseert de Raad de staatssecretaris van Cultuur en Media over de toekenning van subsidies. De staatssecretaris maakt hierna bekend welke instellingen deel uitmaken van de nieuwe bis. 

Bekijk hier de animatievideo over het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur:

Subsidie via rijkscultuurfondsen

Naast de bis is er ondersteuning door zes rijkscultuurfondsen. De fondsen financieren instellingen en ondersteunen makers en projecten. De cultuurfondsen zorgen voor: doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoeken actief verbinding met publiek, makers, kunstenaars en regio. 
Voor vragen over de mogelijkheden bij de rijkscultuurfondsen kunt u direct contact opnemen met het betreffende fonds. 

Subsidie aanvragen in de bis of bij een fonds?

De aanvraagprocedures in de bis en bij de rijkscultuurfondsen lopen tegelijk. Het is belangrijk vooraf goed te informeren over de mogelijkheden en waar uw instelling het beste past. 
Het ministerie van OCW organiseerde samen met de Raad voor Cultuur en de 6 rijkscultuurfondsen in november 2023 een online informatiebijeenkomst over subsidieverlening via de bis en fondsen. De informatiebijeenkomst bis 2025-2028 is opgenomen en terug te kijken.