Het culturele subsidiestelsel

Cultuur is overal en voor iedereen. In het cultuurbeleid staan kwaliteit en een divers aanbod voorop. De Rijksoverheid vindt het daarbij belangrijk dat het aanbod voor zoveel mogelijk mensen in Nederland toegankelijk is. Daarom steunt de Rijksoverheid op verschillende manieren de cultuursector.

Dit doet de Rijksoverheid door het verstrekken van subsidies in het landelijke subsidiestelsel (ook wel ‘bis’ genoemd) en het uitvoeren van programma’s op het gebied van cultuureducatie en participatie. Daarnaast financiert het ministerie van OCW zes rijkscultuurfondsen die subsidies verstrekken aan instellingen en makers in de culturele en creatieve sector. Naast het Rijk spelen ook provincies en gemeenten een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur. 

Culturele basisinfrastructuur (bis)

Het landelijke culturele subsidiestelsel noemen we de culturele basisinfrastructuur (bis). Het is een vierjarig subsidieverlening aan culturele instellingen op het gebied van: podiumkunsten, musea, beeldende kunst, film, letteren, ontwerp, ontwikkeling & vernieuwing en ondersteunende instellingen. 

Subsidie in de bis

Om in aanmerking te komen voor subsidie in de bis, dient uw organisatie een rechtspersoon te zijn met volledige rechtspersoonlijkheid. Uw kernactiviteiten passen binnen één van de categorieën binnen de bis

In de ministeriele regeling voor de bis kunt u zien of uw aanvraag past binnen een van de categorieën. In de regeling staat onder meer de volgende informatie:

  • Per categorie de functies waarvoor kan worden aangevraagd.
  • Per categorie de voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen.
  • Per categorie de subsidieplafonds en het maximaal aantal beschikbare plekken.

Daarnaast heeft de cultuursector 3 gedragscodes opgesteld. 

De Raad voor Cultuur beoordeelt de aanvragen inhoudelijk en adviseert de staatssecretaris van Cultuur en Media over de toekenning van subsidies. De staatssecretaris maakt hierna bekend welke instellingen deel uitmaken van de nieuwe bis. 

Subsidie via cultuurfondsen

Naast de bis is er ondersteuning door zes rijkscultuurfondsen. De fondsen financieren instellingen en ondersteunen makers en projecten. De cultuurfondsen zorgen voor: doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoeken actief verbinding met publiek, makers, kunstenaars en regio. 
Voor vragen over de mogelijkheden bij de rijkscultuurfondsen kunt u direct contact opnemen met het betreffende fonds. 

Subsidie aanvragen in de bis of bij een fonds?

De aanvraagprocedures in de bis en bij de rijkscultuurfondsen lopen tegelijk. Het is belangrijk vooraf goed te informeren over de mogelijkheden en waar uw instelling het beste past. 
Het ministerie van OCW organiseert eind november 2023 een online informatiebijeenkomst over subsidieverlening via de bis en fondsen. Meer informatie daarover komt later beschikbaar via deze website.

Cultuurperiode 2025-2028

In de Uitgangspuntenbrief 2025-2028 staan de uitgangspunten en criteria voor de nieuwe subsidieperiode. De belangrijkste uitgangspunten zijn: een eerlijke beloning, vertrouwen in de culturele sector en minder administratieve lasten. De staatssecretaris van Cultuur en Media wil hiermee de komende jaren zoveel mogelijk rust brengen in de sector. De Uitgangspuntenbrief is gebaseerd op het advies van de Raad voor Cultuur over de inrichting van de komende periode. 

Subsidiebedragen 2025-2028 in beeld

Deze infographic toont de totale subsidiebedragen die jaarlijks beschikbaar zijn in de nieuwe cultuurperiode. Op de pagina's van de subsidiecategorieën worden deze bedragen verder uitgesplitst.