Cultuurperiode 2025-2028

Op 1 januari 2025 gaat de nieuwe cultuurperiode in. Culturele instellingen ontvangen subsidie in de culturele basisinfrastructuur (bis) of via een rijkscultuurfonds. De belangrijkste uitgangspunten voor de cultuurperiode 2025-2028 zijn: een eerlijke beloning, vertrouwen in de culturele sector en minder administratieve lasten.

Subsidiebedragen 2025-2028 in beeld

Het totale budget voor de culturele basisinfrastructuur 2025-2028 is €497,22 miljoen per jaar. Dit is inclusief de fondsen. Op de pagina's van de subsidiecategorieën worden deze bedragen verder uitgesplitst.

Vergroot afbeelding
Deze infographic toont de totale subsidiebedragen die jaarlijks beschikbaar zijn in de cultuurperiode 2025-2028.

Uitgangspunten

De belangrijkste beoordelingscriteria voor de culturele basisinfrastructuur (bis) zijn: artistieke/inhoudelijke kwaliteit, maatschappelijke betekenis, toegankelijkheid en gezonde bedrijfsvoering. Ook geografische spreiding is een belangrijk element.
In de Uitgangspuntenbrief 2025-2028 staan alle uitgangspunten en criteria voor de nieuwe subsidieperiode.

Tijdpad voor subsidieaanvraag

In de tijdlijn 2025-2028 staan de belangrijkste momenten en documenten voor een subsidieaanvraag in de culturele basisinfrastructuur 2025-2028.

Op dit moment is de procedure om subsidie aan te vragen gesloten. Het ministerie van OCW heeft een tijdigheids-, volledigheids- en ontvankelijkheidstoets gedaan op alle ingediende aanvragen. De aanvragen die overal aan voldoen, zijn door de staatssecretaris van OCW overlegd aan de Raad voor Cultuur met een adviesaanvraag.

De Raad voor Cultuur beoordeelt de aanvragen aan de hand van een beoordelingskader. Hij brengt hierover conceptadviezen uit, en overhandigt deze begin juli 2024 aan de staatssecretaris van OCW. De adviezen worden dan ook openbaar gemaakt. Tegelijkertijd worden ook de besluiten van de 6 rijkscultuurfondsen openbaar gemaakt.