Verantwoorden

In 2020 verantwoorden instellingen en fondsen de subsidie die in 2019 is verleend. Dit wordt een tussentijdse verantwoording genoemd. Zowel instellingen als fondsen die subsidie hebben ontvangen moeten binnen dertien weken na 31 december 2019 hun verantwoordingsstukken in te dienen bij het ministerie van OCW.

Indien u vanuit de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 een subsidie ontvangt van het ministerie van OCW, dient u in tussenliggende jaren verantwoording af te leggen over de activiteiten die u hebt uitgevoerd in het kader van de subsidie die u is verleend. De verantwoordingsstukken voor de BIS 2017-2020 moeten worden opgesteld conform de regels uit de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, de instructies van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2020 en bijbehorende accountantsprotocollen.

Handreiking 'De Governance Code en het jaarverslag'

De handreiking ‘De Governance Code en het jaarverslag’ van Cultuur+Ondernemen helpt culturele instellingen om hun jaarverslag op te stellen volgens de vereisten van de Governance Code Cultuur 2019. De handreiking is bedoeld voor medewerkers, directeuren en besturen/raden van toezicht van culturele organisaties die betrokken zijn bij het opstellen van het jaarverslag.

Contact met OCW

Met vragen over de digitale indiening van de jaarverantwoording kunt u terecht bij de helpdesk via telefoonnummer 070 - 412 4455, op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur.