Verantwoorden

In 2024 verantwoorden instellingen en fondsen de subsidie die in 2023 is verleend. Zowel instellingen als fondsen die subsidie hebben ontvangen moeten vóór 1 mei 2024 hun verantwoordingsstukken indienen bij het ministerie van OCW.

Indien u vanuit de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 een subsidie ontvangt van het ministerie van OCW, moet u in tussenliggende jaren verantwoording afleggen over de activiteiten die u hebt uitgevoerd in het kader van de subsidie die u is verleend. In het laatste jaar, 2025, legt u verantwoording af over de activiteiten uit 2024. U hoeft geen extra reflectie op de gehele afgelopen vierjaarlijkse periode aan te leveren. De verantwoordingsstukken voor de BIS 2021-2024 moeten worden opgesteld conform de regels uit de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, de instructies van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024 en bijbehorende accountantsprotocollen.

Handreiking 'De Governance Code en het jaarverslag'

De handreiking ‘De Governance Code en het jaarverslag’ van Cultuur+Ondernemen helpt culturele instellingen om hun jaarverslag op te stellen volgens de vereisten van de Governance Code Cultuur 2019. De handreiking is bedoeld voor medewerkers, directeuren en besturen/raden van toezicht van culturele organisaties die betrokken zijn bij het opstellen van het jaarverslag.

Administratie van digitale voorstellingen of activiteiten

In sommige gevallen is een (online) voorstelling of activiteit op meerdere manieren te administreren, omdat er hybride vormen zijn. Meer informatie over hoe u deze voorstellingen en activiteiten kunt administreren, vindt u hier.  

Contact met OCW

Met vragen over de digitale indiening van de jaarverantwoording kunt u terecht bij de u bekende contactpersoon bij het ministerie of de helpdesk via het contactformulier op deze website.