Verantwoorden

In 2021 verantwoorden instellingen en fondsen de subsidie die in 2020 is verleend. Tevens wordt in 2021 de vierjaarlijkse BIS-subsidie, die tussen 2017 en 2020 werd verleend, vastgesteld. Zowel instellingen als fondsen die subsidie hebben ontvangen moeten binnen dertien weken na 31 december 2020 hun verantwoordingsstukken in te dienen bij het ministerie van OCW.

Indien u vanuit de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 een subsidie ontvangt van het ministerie van OCW, hebt u in tussenliggende jaren verantwoording afgelegd over de activiteiten die u hebt uitgevoerd in het kader van de subsidie die u is verleend. In het laatste jaar, 2021, legt u verantwoording af over de activiteiten uit 2020. U hoeft geen extra reflectie op de gehele afgelopen vierjaarlijkse periode aan te leveren. De verantwoordingsstukken voor de BIS 2017-2020 moeten worden opgesteld conform de regels uit de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, de instructies van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2020 en bijbehorende accountantsprotocollen.

Handreiking 'De Governance Code en het jaarverslag'

De handreiking ‘De Governance Code en het jaarverslag’ van Cultuur+Ondernemen helpt culturele instellingen om hun jaarverslag op te stellen volgens de vereisten van de Governance Code Cultuur 2019. De handreiking is bedoeld voor medewerkers, directeuren en besturen/raden van toezicht van culturele organisaties die betrokken zijn bij het opstellen van het jaarverslag.

Administratie van digitale voorstellingen of activiteiten

In sommige gevallen is een (online) voorstelling of activiteit op meerdere manieren te administreren, omdat er hybride vormen zijn. Meer informatie over hoe u deze voorstellingen en activiteiten kunt administreren, vindt u hier.  

Contact met OCW

Met vragen over de digitale indiening van de jaarverantwoording kunt u terecht bij de u bekende contactpersoon bij het ministerie of de helpdesk via het contactformulier op deze website. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de helpdesk.