Ontwikkelinstellingen

Investeringen in ontwikkelinstellingen

In de culturele basisinfrastructuur is ruimte voor vijftien ontwikkelinstellingen. Dit zijn instellingen voor de ontwikkeling van talent en het verdiepen of verder ontwikkelen van een discipline of genre. Instellingen werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp of instellingen die cross-sectoraal werken kunnen een aanvraag indienen.

Het ministerie van OCW verleent per instelling minimaal € 300.000 en maximaal € 800.000 subsidie. De minister vraagt de Raad voor Cultuur om te zorgen voor een goede verdeling tussen sectoren en een goede spreiding van deze instellingen over het land. In totaal verleent het ministerie jaarlijks niet meer dan € 8.687.000 subsidie aan ontwikkelinstellingen.

Aanvragen BIS-subsidie voor ontwikkelinstellingen

Om BIS-subsidie te kunnen aanvragen moet een instelling ‒ naast de algemene subsidiecriteria ‒ aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Let op, hieronder vindt u alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. De complete, juridisch bindende lijst staat in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024.

Voorwaarden

  • De instelling heeft als belangrijkste activiteit het faciliteren en ontwikkelen van talentvolle of innovatieve makers, of het ontwikkelen van een cultuurdiscipline (podiumkunsten, beeldende kunst, film, letteren of ontwerp) of een genre binnen die disciplines aan de hand van onderzoek;
  • De instelling beschikt over voorzieningen die daarvoor geschikt zijn;
  • Activiteiten vinden verspreid over het jaar plaats.

Voor instellingen die zich richten op de ontwikkeling van de podiumkunsten gelden aanvullende voorwaarden:

  • De instelling is voor haar artistieke continuïteit niet afhankelijk van één of enkele artistiek leiders;
  • Presentatie van de activiteiten op een podium kan worden gegarandeerd;
  • De instelling werkt structureel samen met professionele podiumkunstinstellingen aan begeleiding en ontwikkeling. 

Onder andere de huidige productiehuizen in de BIS 2017-2020 vallen in de categorie Ontwikkelinstellingen. Een netwerk van instellingen dat zich richt op talentontwikkeling of de verdieping van een discipline of genre kan in deze categorie ook subsidie aanvragen.

Instellingen die een subsidieaanvraag willen indienen voor deze categorie kunnen ook voor een andere categorie in de BIS een aanvraag indienen. Het is dan van belang dat de aanvrager twee verschillende, op zichzelf staande kernactiviteiten uitvoert en deze ook kan blijven uitvoeren als een van de subsidieaanvragen niet wordt toegekend.

Financieringsmogelijkheden voor ontwikkeling en vernieuwing buiten de BIS

Er zijn meer financieringsmogelijkheden voor cultuur dan de culturele basisinfrastructuur.

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert kleinschalige vernieuwende projecten op het vlak van cultuurparticipatie en samenwerkingsprojecten voor het (door)ontwikkelen van eigentijdse vormen van cultuurparticipatie. Ook kunnen bibliotheken, musea/presentatie-instellingen en theaters bij dit fonds subsidie aanvragen om als MeeMaakPodium hun programmering nog meer door hun omgeving te laten bepalen.
  • Vind de route naar financiering van een project, product of onderneming via de culturele financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen.