40 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Is het al bekend of er in 2018 een loon- en prijs bijstelling komt op het subsidiebedrag?

Het is niet langer toegestaan buitengewone baten en buitengewone lasten op te nemen in de jaarrekening (artikel 2:377 lid 1...

Vraag en antwoord

In het controleprotocol van de cultuurperiode 2013-2016 stond een tolerantiegrens beschreven ten aanzien van de controle van de jaarrekening. Hiervoor werd gehanteerd: 1. 5% balanstotaal voor balansposten; en 2. 2% lasten voor posten in de staat van baten en lasten In het nieuwe controleprotocol 2017-2020 wordt verwezen naar de standaarden van de NBA. Hoe zit dat?

In het accountantsprotocol wordt geen materialiteit meer voorgeschreven voor de getrouwheid. Vanuit OCW is een maximale...

Vraag en antwoord

Waarom kunnen vrijkaarten niet meer worden gewaardeerd?

Bij de aanpassing van het Handboek is zoveel mogelijk aangesloten bij de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ). Omdat de...

Vraag en antwoord

Maakt het opgenomen staatje “personeel en vrijwilligers” onderaan de pagina onderdeel uit van model IIa Categoriale exploitatierekening?

Dit is een aparte tabel. De inhoud dient wel overeen te komen met de inhoud van model II.

Vraag en antwoord

Welke begroting moet worden gehanteerd bij het insturen van de jaarcijfers?

Op pagina 19 is te lezen dat de ‘cijfers in de begrotingskolom overeen moeten stemmen met de meerjarenbegroting die de minister...

Vraag en antwoord

Wanneer moet een instelling de jaarcijfers van de gelieerde rechtsvorm meesturen?

De jaarrekening van een ontvanger van een vierjaarlijkse instellingssubsidie gaat vergezeld van de jaarrekeningen van...

Vraag en antwoord

Kan er een negatief bestemmingsfonds OCW gevormd worden?

Er kan geen negatief bestemmingsfonds OCW gevormd worden.

Vraag en antwoord

Is AIMS getest door eindgebruikers? (mensen die werkzaam zijn bij culturele instellingen of fondsen?)

Een aantal instellingen is, nadat zij hebben aangegeven graag mee te willen denken over het systeem, benaderd om deel te nemen...

Vraag en antwoord

Waarom moeten instellingen informatie aanleveren?

Voor de verantwoording, evaluatie en vormgeving van het cultuurbeleid verzamelt, bewerkt en interpreteert het ministerie van...

Vraag en antwoord

Waar vind ik hulp?

Via www.cultuursubsidie.nl wordt een handleiding eneen lijst met veel gestelde vragen en antwoorden beschikbaar gesteld; De...

Vraag en antwoord