Visitatierapport landelijke rijkscultuurfondsen 2023

Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft gekeken naar de manier waarop de rijkscultuurfondsen hun functie en taken vervullen in de periode 2018-2022.
In dit rapport concludeert de commissie dat de fondsen grotendeels de goede dingen doen, en deze ook overwegend goed doen. In het rapport staan aanbevelingen ter verbetering en versterking van de organisatie van de fondsen.

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie stond onder leiding van Andree van Es (voorzitter) en bestond verder uit: Ann Overbergh, Geert van der Veen, Janwillem Schrofer, Ryclef Rienstra, Saniye Çelik en Maike Olij (secretaris).
De commissie werkte volgens een door het ministerie van OCW opgesteld protocol en evalueerde zowel de kwaliteit van uitvoering als de strategische beleidsvoorbereiding. 

Reguliere visitatie

De visitatie is uitgevoerd in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens de Kaderwet (art. 39) dienen zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) verantwoording af te leggen over de doelmatig- en doeltreffendheid van hun functioneren. De zes rijkscultuurfondsen worden daarom elke beleidsperiode (1 keer per vier jaar) gevisiteerd.