Beoordeling bis-aanvragen | Hoe zijn de codes meegenomen in de beoordeling?

De Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur zijn door de sector zelf ontwikkeld. Sinds de introductie ervan worden deze codes steeds breder toegepast en geoptimaliseerd. In de subsidieperiode 2021 - 2024 gold de toepassing van deze codes voor het eerst als een voorwaarde om subsidie te kunnen ontvangen; instellingen moesten de codes onderschrijven en uitleggen hoe ze deze toepasten. De raad is van mening dat de omgang met de codes in het DNA van een instelling hoort te zitten. Instellingen moeten in hun activiteitenplan 2025 - 2028 laten zien hoe zij uitvoering geven aan de codes. De raad beoordeelt de toepassing ervan binnen de bandbreedte van de algemene beoordelingscriteria.