Kan het gebeuren dat de Raad positief oordeelt over mijn aanvraag, maar dat ik door tekort aan budget toch geen subsidie ontvang?

Ja, die mogelijkheid bestaat. De BIS-procedure is een tenderprocedure. Aanvragen worden daarin beoordeeld op hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelen van de regeling. Voor een aantal functiecategorieën in de BIS betekent dat concreet, dat de Raad komt tot een rangschikking van aanvragen. Het kan dan zijn dat de Raad van oordeel is dat uw aanvraag voldoet aan alle in de regeling gestelde eisen, maar dat die – alles overwegende – toch net iets minder scoort dan andere aanvragen. Wanneer het subsidieplafond in dat geval niet toereikend is om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren, kan de Raad adviseren alleen de best scorende aanvragen te honoreren.