Wat is de rol van de Raad voor Cultuur?

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De Raad is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen voor de bis en adviseert de minister van OCW over het al dan niet verlenen van subsidie op grond van de aanvragen. De minister beslist uiteindelijk over de subsidieverlening. Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen werkt de Raad voor Cultuur met commissies.

In het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur kunt u lezen op welke wijze de Raad de aanvragen voor de bis 2025-2028 gaat beoordelen.