Geografische spreiding wordt een van de hoofdcriteria in de bis 2025-2028

In de culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (bis) krijgt het criterium ‘spreiding’ nu een plek bij de hoofdcriteria. Deze wijziging vloeit voort uit de motie die deze zomer is ingediend door Kamerlid Lucille Werner.

Vijf hoofdcriteria

Dit betekent dat er voor de komende bis-periode vijf hoofdcriteria gehanteerd zullen worden:

  1. Kwaliteit
  2. Maatschappelijke relevantie
  3. Toegankelijkheid
  4. Bedrijfsmatige gezondheid
  5. Geografische spreiding 

Motie

In juli dit jaar diende CDA-Kamerlid Lucille Werner de motie ‘Nieuwe visie cultuurbeleid’ in, waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt de conceptregeling voor de bis te wijzigen zodat geografische spreiding niet langer meegenomen wordt als sub-criterium, maar als een volwaardig uitgangspunt voor de komende subsidieperiode.

Geografische spreiding cultuuraanbod

De inrichting van de culturele basisinfrastructuur voorziet in hoge mate in spreiding van het cultuuraanbod in Nederland. Geografische spreiding ligt vast voor bijna alle categorieën binnen de regeling voor de bis. Voor komende periode is ook voor de festivals en jeugdpodiumkunsten geografische spreiding meer vastgelegd.

Daarnaast is het belang van spreiding van cultuuraanbod opgenomen in de beleidskaders van de rijkscultuurfondsen. Voor de nieuwe periode is er dus ook vanuit de rijkscultuurfondsen extra aandacht voor spreiding.

De regeling wordt in de loop van november 2023 openbaar.