Coulance maatregelen voor BIS-instellingen en BIS-aanvragers vanwege gevolgen coronavirus

In het belang van de volksgezondheid zijn ingrijpende maatregelen getroffen, die grote effecten hebben op de culturele en creatieve sector en de werkenden in de sector. 

Hieronder treft u de maatregelen aan voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet, en de maatregelen voor instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor de basisinfrastructuur in de periode 2021-2024. 

Basisinfrastructuur en erfgoedwet

  • De deadline voor het indienen van de jaarverantwoording over 2019 verschuift van 1 april naar 1 juni 2020. Dit geldt voor alle instellingen die subsidie ontvangen via de basisinfrastructuur of de Erfgoedwet.

  • Wanneer de jaarverantwoording om goede redenen – bijvoorbeeld wanneer de accountant meer tijd nodig heeft - later dan 1 juni wordt ingediend, zal de minister daar geen consequenties aan verbinden.
  • De minister laat subsidies doorlopen. Bij de vaststelling van de subsidie voor de basisinfrastructuur 2017-2020 zal de minister de subsidie niet korten als voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege COVID-19. Gemeenten hebben de minister laten weten deze maatregel te volgen.
  • Voor projectsubsidies  en gesubsidieerde activiteiten geldt dat ook hier coulant mee wordt omgegaan. Deze worden niet teruggevorderd als prestaties niet worden gehaald vanwege COVID-19. Hierbij besteedt de minister ook speciale aandacht aan initiatieven van vrijwilligers die tijdelijk worden stilgelegd, waardoor subsidieaanvragen soms later worden ingediend.
  • Vanaf 2019 zijn voor instellingen in de basisinfrastructuur de voorschriften over het bestemmingsfonds OCW afgeschaft. Zij hoeven daardoor geen bestemmingsfonds OCW meer aan te houden. De reserves die zij daarin hebben opgebouwd mogen worden ingezet voor de algemene reserve en zijn vanuit daar vrij inzetbaar voor de kernactiviteiten van de instelling. Dit geldt ook voor toekomstige positieve resultaten.
  • De minister maakt het mogelijk dat instellingen in de basisinfrastructuur al op korte termijn de beschikking krijgen over hun subsidie voor het derde kwartaal van 2020, zodat zij over meer liquide middelen beschikken en verplichtingen aan vooral freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. Gemeenten inventariseren op dit moment wat de behoefte is bij de door hen gesubsidieerde instellingen om de bevoorschotting te wijzigen.

Aanvragen voor de periode 2021-2024

  • Alle instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor de basisinfrastructuur in de periode 2021-2024 worden vrijgesteld om in het kader van hun aanvraag de jaarcijfers 2019 na te zenden.
  • De Raad voor Cultuur gaat bij de beoordeling van de aanvragen uit van de gegevens zoals die zijn ingediend vóór de maatregelen als gevolg van COVID-19. Pas na het advies op 4 juni a.s. wordt gekeken naar de gevolgen hiervan.
  • Ook de rijkscultuurfondsen beoordelen op deze manier de aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2021-2024.

Mochten instellingen menen dat het advies is gebaseerd op een onjuist beeld, doordat de jaarcijfers 2019 van overwegende invloed zijn op de situatie, dan kunnen instellingen dat gemotiveerd - en onder aanlevering van de jaarcijfers 2019 - aanvoeren in de zienswijzefase (reactie op evt. feitelijke onjuistheden in het advies).

Meer informatie

We proberen alle informatie zoveel mogelijk te bundelen en beschikbaar te stellen via deze website en via de Q&A’s op rijksoverheid.nl. Deze worden continu geactualiseerd met informatie voor zowel het brede publiek, als de cultuursector.

Indien u subsidie ontvangt via één van de rijkscultuurfondsen, verwijzen wij u voor actuele informatie ook graag naar de website van het desbetreffende fonds.