Aanvraagprocedure BIS 2021-2024 gesloten (met uitzondering van aanvragen voor subsidie in de categorie regionale musea)

Het is niet meer mogelijk een aanvraag te doen voor subsidie binnen de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024*. U kon tot maandag 3 februari 2020 17:00 uur uw aanvraag indienen. 

Het ministerie controleert uw aanvraag op volledigheid en tijdigheid. Uiterlijk twee weken na het verstrijken van de deadline ontvangt u hierover bericht. Vervolgens biedt de minister van OCW de aanvragen aan de Raad voor Cultuur aan ter advisering.

De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW uiterlijk op 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de BIS 2021-2024 presenteren.

* Met uitzondering van aanvragen voor subsidie in de categorie Regionale musea, deze aanvraag moet 28 februari 2020 vóór 17.00 uur door het ministerie zijn ontvangen.