Vaststellen projectsubsidie

Vaststellen.

Een aanvraag tot het vaststellen van een projectsubsidie dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:

  • activiteitenverslag of bestuursverslag;
  • indien het subsidiebedrag meer dan €125.000,- bedraagt; een jaarrekening of financieel verslag, beide voorzien van een controleverklaring.

Wijze van indienen.

U dient uw aanvraag vaststelling op dezelfde wijze in als u de subsidie heeft aangevraagd.

Procedure

Nadat u de aanvraag tot vaststelling hebt ingediend, ontvangt u in beginsel binnen 22 weken na ontvangst van uw aanvraag tot vaststelling een reactie.