Het Ministerie van OCW verleent in beginsel alleen vierjarige instellingssubsidies aan de instellingen in de BIS (Landelijke Culturele Basisinfrastructuur).

De zes cultuurfondsen op hun beurt ondersteunen bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van culturele instellingen. Aanvragen voor subsidies ter ondersteuning van projecten dienen in de eerste plaats te worden ingediend bij het desbetreffende cultuurfonds.

Het Ministerie van OCW verleent slechts in zeer uitzonderlijke gevallen projectsubsidies. Neemt u eerst contact op met de helpdesk indien u een aanvraag voor een projectsubsidie bij het Ministerie van OCW wil indienen.

Het projectsubsidieproces kent drie stappen: