Aanvragen instellingssubsidie

Op dit moment loopt er geen aanvraagprocedure. Er kan dus geen aanvraag voor instellingssubsidie in het kader van de  subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 ingediend worden.

 

Culturele instellingen kunnen bij OCW - één keer in de vier jaar een subsidieaanvraag voor een instellingssubsidie indienen. De criteria voor een aanvraag zijn vastgelegd in de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020. Bij het invullen van de aanvraag wordt u aangeraden kennis te nemen van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, in het bijzonder hoofdstuk drie daarvan en de toelichting daarop. In deze onderdelen wordt specifiek aangegeven aan welke criteria en vereisten aanvragers dienen te voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. In uw activiteitenplan dient u hierop in te gaan. De criteria en vereisten worden betrokken bij de plannen van uw instelling voor de periode 2017-2020 en de wijze waarop u deze plannen wilt realiseren. De plannen dient u zo concreet mogelijk te beschrijven.

Aanvragen

De aanvraagperiode start op 1 december 2015 en sluit op 1 februari 2016 om 17:00 uur. Er is een aanvraagformulier beschikbaar per artikel. Voor het activiteitenplan en de toelichting op de begroting geldt een format. In de word-documenten vindt u het format voor het activiteitenplan en de toelichting op de begroting. In de pdf-bestanden vindt u een opgemaakte versie van de aanvraagformulieren. Deze is inhoudelijk gelijk aan de word-versie.

De begrippen worden uitgelegd in het Definities aanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020

De aanvraag kunt u vanaf 1 december, bij voorkeur digitaal, indienen via ons Subsidie Management Systeem

LET OP! Er zit een storende fout in het Subsidie Management Systeem waardoor mogelijk gegevens van Contactpersonen, Directie, Raad van Toezicht en Bestuur verloren gaan. Zit uw instelling in de BIS 13-16 dan dienen deze gegevens als volgt te worden gemuteerd:

1. Open de lopende aanvraag

2. Klik op het linkje <naam van de instelling> die u links in het scherm ziet

3. Muteer in dat scherm de betreffende gegevens

Bent u een nieuwe instelling dan kunt u deze gegevens wel via de aanvraag muteren

  • Indien uw instelling al in de BIS 2013-2016 is opgenomen, dan kunt u voor de aanvraag voor de volgende periode gebruik maken van de u al toegekende inlogcode en wachtwoord.
  • Bent u een nieuwe instelling voor de BIS dan kunt u uw inlogcode aanvragen via het Subsidie Management Systeem

Indien u de aanvraag per post wilt opsturen kan dat naar:

Directie Erfgoed en Kunsten
Betreft: Aanvraag BIS 2017-2020
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van OCW vanaf 1 november 2015 op werkdagen van 10.00-13.00 uur via telefoonnummer: 070-412 4455 of per e-mail: info@cultuursubsidie.nl
Ook kunt u de vraag en antwoord pagina raadplegen of uw vraag daar wordt beantwoord.