Jaarlijks verzamelt het Ministerie van OCW gegevens over de gesubsidieerde cultuursector. De gegevens zijn verwerkt in een gegevensbank die het Ministerie van OCW in samenwerking met de cultuurfondsen en de G9 heeft ontwikkeld.

De gegevensbank van de gesubsidieerde cultuursector bevat gegevens van instellingen die:

  • deel uitmaken van de BIS (Landelijke Culturele Basisinfrastructuur);
  • een meerjarige subsidie krijgen van een cultuurfonds;
  • vanuit het kunstenplan van een gemeente een structurele subsidie krijgen.

Daarnaast publiceert het ministerie van OCW een aantal kengetallen over de culturele sector op 'OCW in cijfers' onder Cultuur & Media.

Sinds 2010 publiceert het ministerie van OCW jaarlijks een boekje met gegevens over de gesubsidieerde cultuursector. Het is in de loop der jaren van een rapportage met gegevens over de instellingen die het ministerie van OCW  subsidieert, uitgegroeid tot een bredere publicatie genaamd ‘Cultuur in beeld’ (publicatie 2015) waarin ook ontwikkelingen bij de andere overheden en de private sector worden meegenomen. Jaarlijks organiseert het ministerie van OCW een congres dat is gerelateerd aan deze publicatie. Zie Cultuur in Beeld.