In het controleprotocol van de cultuurperiode 2013-2016 stond een tolerantiegrens beschreven ten aanzien van de controle van de jaarrekening. Hiervoor werd gehanteerd: 1. 5% balanstotaal voor balansposten; en 2. 2% lasten voor posten in de staat van baten en lasten In het nieuwe controleprotocol 2017-2020 wordt verwezen naar de standaarden van de NBA. Hoe zit dat?

In het accountantsprotocol wordt geen materialiteit meer voorgeschreven voor de getrouwheid. Vanuit OCW is een maximale materialiteit van 2% van het
totaal van de baten en 5% van het balanstotaal aanvaardbaar.

Het is de verantwoordelijkheid van de instellingsaccountant om deze te bepalen met inachtneming van hetgeen hierover in de standaarden is opgenomen. OCW heeft hierin de aanwijzingen van de NBA overgenomen.