Kan er een negatief bestemmingsfonds OCW gevormd worden?

Er kan geen negatief bestemmingsfonds OCW gevormd worden.

Indien er sprake is van een exploitatietekort, dan kan dit worden onttrokken vanuit het bestemmingsfonds OCW, via de resultaatbestemming. Een eventueel exploitatietekort dat niet volledig uit het bestemmingsfonds OCW kan worden gedekt, dient
te worden opgevangen uit algemene (bestemmings)reserves.


Voor musea geldt dat een negatief resultaat op de ene functie, kan worden gedekt uit een positieve resultaat op een andere functie. Indien besteedt in het zelfde jaar, dient u dit toe te rekenen aan de betreffende functies in de categoriale en functionele exploitatierekening van het betreffende jaar. De wijze waarop dit is verwerkt in de categoriale en
functionele exploitatierekening dient u toe te lichten.
Ook hierbij geldt dat een eventueel exploitatietekort dat niet volledig uit het bestemmingsfonds OCW kan worden gedekt, dient te worden opgevangen uit algemene (bestemmings)reserves.