Is het al bekend of er in 2018 een loon- en prijs bijstelling komt op het subsidiebedrag?

Het is niet langer toegestaan buitengewone baten en buitengewone lasten op te nemen in de jaarrekening (artikel 2:377 lid 1 letter b BW is daarom vervallen). De modellen van de winst-en-verliesrekening zijn hierop aangepast.
 

Onder de buitengewone baten en lasten mochten ingevolge de RJ bepalingen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen bedragen opgenomen
worden, bijvoorbeeld kosten van aardbevingen en onteigening. Ook deze kosten zullen als gevolg van de nieuwe bepalingen niet langer als buitengewoon mogen worden aangemerkt.

Een nieuwe wettelijke bepaling (opgenomen in artikel 2:377 lid 8 BW) bepaalt dat het bedrag en de aard van de posten van baten en lasten die van uitzonderlijke omvang zijn of in uitzonderlijke mate voorkomen moet worden vermeld en toegelicht.


De wetgever heeft met de term “uitzonderlijk” dezelfde inhoud bedoeld als de RJ term “bijzonder”. De verplichting een toelichting omtrent
uitzonderlijke baten en lasten op te nemen geldt voor alle rechtspersonen, ongeacht de grootte met uitzondering van micro-ondernemingen.