Aan welke afspraken met betrekking tot eerlijk loon moet ik me houden als aanvrager?

Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering is een van de subsidievoorwaarden. Aanvragers moeten zich vanaf het begin van de subsidieperiode houden aan de afspraken die er in de sector zijn gemaakt over eerlijk loon (bijvoorbeeld de CAO en de honoreringsrichtlijn). Aanvragers reflecteren hierop in het activiteitenplan en in de toelichting op de begroting.

Elke instelling met subsidie vanuit het Rijk moet zich aansluiten bij de sociale dialoog. Met de sociale dialoog wordt het overleg bedoeld tussen werkgevers en opdrachtgevers enerzijds, en werknemers en opdrachtnemers anderzijds. Daar wordt gesproken over het maken of herijken van afspraken over eerlijk loon. Zie voor meer informatie de site van de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve industrie.