Beoordeling bis-aanvragen | Hoe is omgegaan met het voorkomen van belangenverstrengeling?

Raadsleden worden benoemd bij Koninklijk Besluit (KB). Voorafgaand aan een benoeming toetst de benoemingsadviescommissie (BAC) de onafhankelijkheid van een raadslid.

Met het oog op het bijzondere karakter van de advisering over de bis-subsidies wordt hun onafhankelijkheid nogmaals getoetst. In 2023 is de raadsleden gevraagd naar nevenfuncties, relaties en belangen, die strijdig zouden kunnen zijn met hun onafhankelijkheid in het licht van de bis-advisering. Dit verzoek betrof alle belangen en relaties tot vier jaar terug. Zodra bekend werd welke instellingen een aanvraag hadden ingediend is dit opnieuw getoetst. 

Dit heeft geleid tot uitsluiting van een aantal raadsleden aan deelname aan de beraadslaging over de beoordeling van bepaalde categorieën van instellingen.

De raad beoordeelt voorafgaand aan de voordracht zorgvuldig de onafhankelijkheid van de commissieleden. In geval van (de schijn van) belangenverstrengeling kan geen benoeming volgen. Commissieleden zijn door de staatssecretaris, op voordracht van de raad, benoemd. Deze benoemingen zijn in de 'Staatscourant' gepubliceerd. Omdat na de eerste publicatie nog wijzigingen in verband met persoonlijke of professionele omstandigheden of (de schijn van) belangenverstrengeling hebben plaatsgevonden, zijn er sindsdien nieuwe benoemingen geweest.