Belangrijke informatie over uw aanvraag voor de BIS 2021-2024

Tijdens de intake van de aanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 is geconstateerd dat het maximaal aantal woorden voor het activiteitenplan door een deel van de aanvragers is overschreden. Dit geldt ook voor de toelichting op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. Hierdoor zijn er grote verschillen ontstaan in omvang van de ingediende plannen.

Omdat wij de beoordelingsprocedure zorgvuldig willen uitvoeren, zeker bij een proces dat voor instellingen zo belangrijk is, heeft een gelijk speelveld voor alle aanvragers de hoogste prioriteit.

Om een goede en eerlijke beoordeling van aanvragen mogelijk te maken, is besloten dat aanvragers die het maximaal aantal woorden hebben overschreden, in de gelegenheid worden gesteld om hun plannen bij te stellen. Dat geldt voor zowel het activiteitenplan als voor de toelichting op de codes.

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid krijgen ook de aanvragers waarvan de ingediende plannen wél voldeden aan de gestelde eisen, de kans om hun plannen (indien zij dit wensen) aan te passen.

Aanvragers krijgen hiervoor een week de tijd. De bijgestelde plannen moeten uiterlijk op 20 februari om 17:00 door het ministerie zijn ontvangen.

Alle aanvragers ontvangen per mail nadere informatie over dit besluit en over de verdere procedure. Onze helpdesk is gedurende de hele week van 10:00 – 13:00 telefonisch bereikbaar voor vragen op tel. 070 – 412 4455. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.