Subsidiecriteria

U kunt een aanvraag indienen als de kernactiviteiten van uw organisatie passen binnen één van de categorieën binnen de BIS.

De algemene subsidiecriteria die gelden voor alle instellingen in de BIS in de periode 2021-2024 zijn: kwaliteit, vernieuwing, eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering, educatie en participatie, en geografische spreiding.

Een van de subsidievoorwaarden is de onderschrijving van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Het gaat om een knock-out criterium: instellingen die de codes niet onderschrijven volgens het principe pas toe én leg uit, ontvangen geen subsidie. Het bestuur van de instelling moet in hun aanvraag voor 2021-2024 de codes onderschrijven (pas toe én leg uit). Met pas toe én leg uit wordt het volgende bedoeld: aanvragers moeten inzichtelijk maken hoe ze de codes in de periode 2021-2024 (stapsgewijs) vertalen in concrete uitvoering van beleid. Aanvragers reflecteren hierop in een aparte pdf (maximaal 1.500 woorden).

Daarnaast heeft elke categorie zijn eigen specifieke omschrijving en vereisten. Voor meer informatie hierover kunt u kijken bij de subsidiecategorieën of in de subsidieregeling. Als u vragen heeft bij het lezen van de regeling, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur toetst de aanvragen op de subsidiecriteria uit de subsidieregeling. In het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur kunt u lezen op welke wijze de Raad de aanvragen voor de BIS 2021-2024 beoordeelt en waar uw aanvraag aan moet voldoen.