Aanvragen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure voor subsidie binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS). In de periode 2021-2024 zijn in de BIS 145 subsidieplekken voor culturele instellingen. Daarnaast financiert het ministerie zes Rijkscultuurfondsen.

Deadlines en doorlooptijd 

Het is niet meer mogelijk een aanvraag te doen voor subsidie binnen de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024. U kon tot maandag 3 februari 2020 17:00 uur uw aanvraag indienen. Met uitzondering van aanvragen voor subsidie in de categorie Regionale musea, deze aanvraag moet 28 februari 2020 vóór 17.00 uur door het ministerie zijn ontvangen.

Het ministerie controleert de aanvragen op volledigheid en tijdigheid. Uiterlijk twee weken na het verstrijken van de deadline ontvangt u hierover bericht. Vervolgens biedt de minister van OCW de aanvragen aan de Raad voor Cultuur aan ter advisering. 

De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW uiterlijk op 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de nieuwe BIS presenteren.

De tijdlijn aanvraag en toewijzing van de culturele basisinfrastructuur 2021-2024

Aanvraagmodule

Voor de periode 2021-2024 kunt u alleen digitaal een aanvraag indienen. Dit kan via een beschermde omgeving van het ministerie (AIMS). Ontvangt u momenteel al BIS-subsidie, dan vindt u de nieuwe aanvraag vanaf 2 december 2019 online. Indien u momenteel geen BIS-subsidie ontvangt, kunt u bij het inlogscherm van de module kiezen voor het aanmaken van een account.

Zie de pagina over de aanvraagmodule voor meer informatie over het indienen van een aanvraag en de werking van de online aanvraagmodule.

Subsidiecriteria

U kunt een aanvraag indienen als de kernactiviteiten van uw organisatie passen binnen één van de categorieën binnen de BIS. De algemene subsidiecriteria die gelden voor alle instellingen in de BIS in de periode 2021-2024 zijn: kwaliteit, vernieuwing, eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering, educatie en participatie, en geografische spreiding.

Een van de subsidievoorwaarden is de onderschrijving van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Het gaat om een knock-out criterium: instellingen die de codes niet onderschrijven volgens het principe pas toe én leg uit, ontvangen geen subsidie. Het bestuur van de instelling moet in hun aanvraag voor 2021-2024 de codes onderschrijven (pas toe én leg uit). Met pas toe én leg uit wordt het volgende bedoeld: aanvragers moeten inzichtelijk maken hoe ze de codes in de periode 2021-2024 (stapsgewijs) vertalen in concrete uitvoering van beleid. Aanvragers reflecteren hierop in een aparte pdf (maximaal 1.500 woorden).

Daarnaast heeft elke categorie zijn eigen specifieke omschrijving en vereisten. Voor meer informatie hierover kunt u kijken bij de subsidiecategorieën of in de subsidieregeling. Als u vragen heeft bij het lezen van de regeling, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

De Raad voor Cultuur toetst de aanvragen op de subsidiecriteria uit de subsidieregeling. In het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur kunt u lezen op welke wijze de Raad de aanvragen voor de BIS 2021-2024 beoordeelt en waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk. Voor verdere informatie over de beoordeling en inhoudelijke vragen over uw aanvraag, kunt u contact opnemen met de Raad voor Cultuur.