Home

Welkom op cultuursubsidie.nl, een website van het Ministerie van OCW. 

Op deze site vindt u informatie over:

  • het aanvragen en verantwoorden van cultuursubsidies bij het Ministerie van OCW;
  • de te gebruiken systemen (SMS, Speellijsten) bij het aanvragen en verantwoorden van de cultuursubsidies;
  • het raadplegen van cijfers over de gesubsidieerde cultuursector;
  • andere subsidieverstrekkers binnen de cultuursector.

Publicatie definitieve subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020

De Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020 is definitief en is gepubliceerd in de Staatscourant. De Raad voor Cultuur heeft zijn beoordelingskader ook gepubliceerd. Op basis daarvan beoordeelt de Raad de aanvragen.

De aanvraagperiode start vanaf 1 december 2015 en sluit op 1 februari 2016 om 17:00 uur. U kunt subsidie aanvragen voor een functie in de BIS, in de regeling zijn deze functies omschreven. Er is een aanvraagformulier beschikbaar per artikel. Voor het activiteitenplan en de toelichting op de begroting geldt een format. De aanvraag kunt u via deze website indienen, bij voorkeur digitaal.

Naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de concept regeling:

• Negende plek voor jeugdtheater

• Functie productiehuizen

• Vier plekken voor festivals

Belangrijke data op korte termijn:

19 november 2015

Informatiebijeenkomst BIS 2017-2020

1 december 2015

Openstelling aanvraagprocedure culturele basisinfrastructuur 2017-2020, bij voorkeur digitaal

1 februari 2016 17:00 uur

Uw complete aanvraag moet ontvangen zijn vóór 17.00 uur op 1 februari 2016

Meer informatie

Regeling BIS 2017-2020

Aanvragen instellingssubsidie

Beoordelingskader van de Raad voor Cultuur

Aangepaste formulieren

Voor de onderstaande artikelen zijn de aanvraagformulieren per 19 november 2015 aangepast op de volgende punten:

-Art.3.26_musea_aanvraagformulier_BIS2017-2020

• p.6 t/m 17 begroting en realisatie modellen (eerst stond er slechts één model, terwijl dit er vier dienen te zijn: begroting 2017 en 2020 en realisatie 2013 en 2014)

-Art.3.27_ondersteundende instelling musea_aanvraagformulier_BIS2017-2020

-Art.3.36_ondersteundende instelling film_aanvraagformulier_BIS2017-2020

-Art.3.40_ondersteundende instelling creatieve industrie_aanvraagformulier_BIS2017-2020

• i.v.m. dubbele functie van bovenstaande artikelen, zowel museale als ondersteunende taak, dient gebruik gemaakt te worden van de modellen voor de musea voor de realisatie en de begroting, het activiteitenplan en de toelichting op de begroting. De formulieren zijn hierop aangepast.

Infographic BIS 2017-2020

Hieronder vindt u de Infographic Basis InfraStructuur 2017 - 2020

Cultuur in Beeld 2015: Ruimte voor Cultuur

We kijken uit naar maandag 14 december 2015. Dan vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het centrale thema is dit jaar ‘Ruimte voor Cultuur’.

Meer informatie vind u op de Cultuur in Beeld website.

Ministerie van OCW als verstrekker van cultuursubsidies

De Rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig over het land gespreid aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis.

Via deze site kunt u bij het Ministerie van OCW instellings- en projectsubsidies aanvragen en  verantwoorden.

Beleidsinformatie over cultuursubsidies kunt u vinden op de Kunst en Cultuur pagina van de Rijksoverheid.

Gegevens die het Ministerie van OCW verzamelt over de cultuursector zijn te raadplegen door beleidsmedewerkers van overheden en instellingen.

Gemeenten en provincies als verstrekker van cultuursubsidies

Gemeenten en provincies ondersteunen de instellingen die zorgdragen voor het lokale en regionale cultuuraanbod.

Voor het aanvragen en verantwoorden van lokale en regionale subsidies, kijkt u op de websites van de gemeentes en provincies.

Gemeenten kunnen gebruik maken van SMS. Instellingen uit deze gemeenten vinden op deze site informatie over het gebruik van SMS. 

Gemeenten die gebruik maken van SMS:

  • Eindhoven

Wil uw gemeente ook gebruik maken van de applicaties, neem contact op met de helpdesk.

Cultuurfondsen als verstrekker van cultuursubsidies

De door het Ministerie van OCW ingestelde cultuurfondsen hebben de taak dynamiek, vernieuwing en experiment binnen de cultuursector te bevorderen.

Voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidies kijkt u op de websites van de publieke fondsen. De websites zijn te vinden op een overzicht van de cultuurfondsen.

Onderdeel van het verantwoorden is het registreren van voorstellingen en tentoonstellingen. Hiervoor wordt Speellijsten gebruikt.

Fondsen kunnen gebruik maken van Speellijsten. Instellingen van deze Fondsen vinden op deze site informatie over het gebruik van Speellijsten.

Fondsen die gebruik maken van Speellijsten:

  • Fonds Podiumkunsten.

Private fondsen als subsidieverstrekker van cultuursubsidies

Naast de overheid zijn er tal van private fondsen die de cultuursector subsidiëren.

Deze site geeft verder geen informatie over deze fondsen.